deencz

Susu´s Boy

Rappe

Bayern

2009

168 cm

TG Sperma

Insemination fee: 300 €

All prices plus VAT (please refer AGB's)

About Susu´s Boy

Susu´s Boy

Pedigree

Swarovski
Ratina P
Sandro Hit
St.Pr.St. Herzdame
Fürst Heinrich
Raunessel
Sandro Song
Loretta
Don Gregory
Heidemi
Florestan I
Dawina
Rautenstein
Nessel
v. Sandro
v. Ramino
v. Donnerhall
v. Rubinstein I
v. Fidelio
v. Donnerhall
v. Rotschild I
v. Navarino